Normativa electoral 2022

Normativa interna aprovada a l’Assemblea Anual Ordinària de l’1 de març de 2022

  1. Les eleccions al Secretariat es convocaran amb un mes d’antelació.
  2. Es podran presentar candidatures fins a 15 dies abans de la jornada de votacions.
  3. Una candidatura estarà constituïda per tres socis o sòcies que opten als tres càrrecs orgànics: coordinador/-a, secretari/-ària i tresorer/-a.
  4. Cada candidatura pot anar acompanyada d’una llista de socis i sòcies que conformaran el seu equip de treball (Secretariat).
  5. S’informarà als socis i les sòcies, com a mínim amb una setmana d’antelació, de les candidatures presentades, dels càrrecs proposats, dels components, del seu currículum i del pla de treball que proposen.
  6. Els  càrrecs  del Secretariat  seran  escollits  per  votació  dels  socis i sòcies  adscrits  a l’Assemblea Territorial de Girona. Les votacions es faran en bloc sobre cadascuna de les candidatures presentades.
  7. La durada del mandat dels càrrecs del Secretariat Territorial serà de dos anys, sens perjudici de la seva possible reelecció per un únic període successiu d’igual durada (apartat 3 de l’article 3.9 del Reglament de règim intern de l’ANC).
  8. Les votacions tindran lloc de manera telemàtica durant tres dies.
  9. Les jornades de votació coincidiran amb les dates de votació al Secretariat Nacional, amb un marge temporal de 30 dies abans o després de les mateixes.
  10. L’endemà que es tanquin les votacions es comunicaran els resultats a tots els socis i sòcies.